baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu

Saradnja sa roditeljima

Gimnazija ostvaruje saradnju sa roditeljima pre svega preko Saveta roditelja i redovnih roditeljskih sastanaka, kao i individualnih razgovora. U saradnju sa roditeljima su uključeni: direktor škole, sekretar, odeljenjske starešine predmetni profesori i školski psiholog.

Članovi Saveta roditelja na svojim sednicama razmatraju sadržaje od interesa za učenje i rezultate rada učenika, kao i uslove za rad škole. Pored toga razmatraju i namenu korišcenja sredstava ostvarenih donacijom i sredstava roditelja, daju mišljenje o planu ekskurzija i izleta, kao i druga pitanja.

Drugi vid saradnje sa roditeljima jesu redovni roditeljski sastanci, gde roditelji imaju mogućnosti da se informišu pre svega o napredovanju učenika, ekskurzijama, ali i o drugim tekućim pitanjima.

Odeljenjske starešine organizuju svake nedelje “dan otvorenih vrata” kada roditelji mogu da posete školu, opravdaju časove i obave razgovor. Po potrebi roditelji mogu da obave razgovor i sa školskim psihologom.

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.