baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu

      Reč direktora
 

Dragi prijatelji,

zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim na internet prezentaciji gimnazije "Mihajlo Pupin". Kovačička opština, kao i sama škola predstavljaju multinacionalnu, multikulturnu i multikonfesionalnu sredinu - Evropu u malom. Naš moto glasi "Mi govorimo 7 jezika"! Po svojoj veličini gimnazija spada u red manjih škola, ali uspesi naših učenika na takmičenjima, višim školama i fakultetima svrstavaju je u red značajnijih ustanova u zemlji. Škola nosi ime naučnika svetskog glasa, a mi se velikanu odužujemo uspesima i sa pijetetom sećamo njega i njegovog dela.

Gimnazija “Mihajlo Pupin” u Kovačici od naredne školske godine 2017/2018 otvara novi smer – elektrotehničar informacionih tehnologija, tako da će učenici pored dva gimnazijska odeljenja opšteg smera, u kojima sa nastava odvija na srpskom i slovačkom jeziku, moći da se upišu i na smer elektrotehničar informacionih tehnologija. * Detaljnije *
                                                                     

      Aktuelnosti

Plan i model ostvarivanja nastave u Gimnaziji „Mihajlo Pupin“

Nakon sprovedene ankete roditelja,izradili smo plan i model ostvarivanja nastave koja će se u našoj školi realizovati. Sastali su se članovi tima, kolegijuma i nastavničkog veća i nakon toga je predlog organizacije rada poslat resornom ministarstvu. Saglasnost za predloženi model dobili smo od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja dana 27.08.2020. godine. Većina roditelja učenika se izjasnila da njihova deca nastavu prate u školi. Pristupili smo podeli učenika u grupe u onim odeljenjima u kojima se izjasnio veći broj od 15 učenika, da nastavu pohađaju u školi.

Svi smerovi

Časovi Izbornih programa drže se isključivo na daljinu. Učenici koji su se opredelili samo za nastavu na daljinu, slušaju samo nastavu na daljinu.

Nastava opšte-obrazovnih predmeta se drži u unapred određenim kabinetima za svako odeljenje.Učenici ne menjaju učionicu i svako ima svoje radno mesto.

Za sva odeljenja je izrađen dnevni raspored časova koji obezbeđuje realizaciju teoriskih časova i časova vežbi u okviru dve nedelje. Nastava u bloku, za septembar, nije planirana.

Časovi teorije:

U odeljenjima I1, I3, II1, II3, III1, IV1, IV2 (mali broj učenika koji su se opredelili za nastavu u školi, samo jedna grupa):drže se časove po rasporedu jednoj grupi, koja svake nedelje dolazi na nastavu u školu.

U odedeljenjima III3,Ie, IIe, IIIe, IVe učenici (veliki broj učenika koji su se opredelili za nastavu u školi, dve grupe):koji slušaju nastavu u školi, su podeljeni u dve grupe, tako da jedne nedelje je jedna grupa a sledeće nedelje je druga grupa učenika u školi. Učenici koji su se opredelili za nastavu u školi a te nedelje nisu u školi dobijaju nastavu na daljinu.

Smer: Gimanazija opšti smer:

Časovi vežbi:
Nastava se uvek odvija u školi, za učenike koji su se opredelili za nastavu u školi, i broj časova u rasporedu je planiran za dvonedeljni fond časova.

Smer: Elektrotehničar informacionih tehnologija:

Časovi vežbi:
Nastava se odvija u školi, za učenike koji su se opredelili za nastavu u školi i to za onu grupu koja je te nedelje u školi, za ostale učenike nastava je na daljinu.

- Časovi redovne nastave traju po 30 minuta

- Učenici će tokom boravka u školi biti dužni da nose masku u svim prilikama osim kada sede na svom mestu i prate nastavu.

- Škola će obezbediti dezinfekciona sredstva, maske obezbeđuju roditelji učenika.

- Svako odeljenje ima svoju učionicu, na vratima učionica biće istaknuto kojem odeljenju pripada učionica i koji maksimalan broj učenika može da boravi u njoj.

- Svi izborni predmeti će biti održani kroz nastavu na daljinu dok će časovi odeljenskog starešine biti održani na daljinu a ponekad i kroz neposredni rad u zavisnosti od potreba.

- U školi će postoji prostorija za izolaciju, namenejna za boravak učenika koji su pokazali simptome bolesti i u njoj će učenici boraviti dok po njih ne dođe roditelj/staratelj.

- Osim neposrednog nastavnog rada nastavnici će pripremati nastavne sadržaje za čas u digitalnom obliku za one učenike koji nastavu prate na daljinu.

- Roditeljski sastanci sa roditeljima učenika prvih razreda biće u ponedeljak 31.08.2020 godine. od 16:30 časova. Roditeljski satanci ostalih odeljenja biće održani u dogovoru sa odeljenskim starešinama.

- Nastava počinje 01.09.2020 godine. u 7:30 časova po rasporedu koji će odeljenjske starešine poslati učenicima. Način ostvarivanja nastave na daljinu.

Za učenike koji nastavu prate na daljinu pripremljena je TV nastava na RTS Planeti. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine pripremio je poseban sajt na kome će se nalaziti nastavni materijali i video časovi (na slovačkom jeziku).

Od platformi za učenje nastavnici će koristiti Google Classroom sa pripadajućim Google alatima a za komunikaciju koriste Viber, Zoom, Messenger.

Način praćenja i vrednovanja učenika

Praćenje i vrednovanje postignuća i aktivnosti učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovnog rada u skladu sa propisima kojima se određuje ocenjivanje učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju.INFORMATOR
Informator o radu
Copyright © 2004.- 2011. Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.